circle

Raport „Upadłości i restrukturyzacje w budownictwie 2024” jest już dostępny. Pobierz »

Paulina Nowak
4 maja 2021
restrukturyzacje_2020_grafika.width-940

W latach 2018-2019 liczba otwieranych spraw restrukturyzacyjnych oscylowała wokół 460 rocznie, natomiast w 2020 r. zwiększyła się do 791. Oznacza to wzrost o 75% w stosunku do poprzedniego roku.

Niniejszy artykuł został opracowany na podstawie publikacji pt. “Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2021” wydanej przez MGBI w marcu 2021 r.

Rosnące zainteresowanie restrukturyzacją

Obowiązujące prawo restrukturyzacyjne weszło w życie 1 stycznia 2016 r., a przez kolejnych pięć lat z udostępnionych w nim procedur oddłużeniowych skorzystało w sumie 2317 przedsiębiorców.

W 2020 r. liczba otwieranych postępowań restrukturyzacyjnych zwiększyła się o 75% w porównaniu z wcześniejszym rokiem. Wzmożone zainteresowanie procedurami restrukturyzacyjnymi było przede wszystkim konsekwencją udostępnienia przedsiębiorcom możliwości otwarcia uproszczonego postępowania o zatwierdzenie układu. Sprawy prowadzone w tym trybie stanowiły niemal połowę postępowań restrukturyzacyjnych wszczętych w 2020 r.

Liczba otwieranych postępowań restrukturyzacyjnych wydaje się być w niewielkim stopniu zależna od sezonowych wahań w gospodarce. Na podstawie danych za 2018 i 2019 r. możemy zaobserwować nieznaczny wzrost liczby nowych spraw tego rodzaju we wrześniu i październiku oraz spadek pod koniec drugiego i czwartego kwartału.

W 2020 r. liczba nowych postępowań prowadzonych na podstawie przepisów prawa restrukturyzacyjnego zaczęła wyraźnie rosnąć w drugiej połowie ubiegłego roku. To właśnie lipiec był pierwszym miesiącem, w którym przedsiębiorcy mogli skorzystać z uproszczonego wariantu postępowania o zatwierdzenie układu wprowadzonego w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej 4.0.

Tylko jeden region ze spadkiem liczby nowych spraw

Pomimo wzrostu ogólnej liczby spraw restrukturyzacyjnych w 2020 r., nie wszystkie regiony podtrzymały równe tempo zmian. Liczba przedsiębiorstw poddanych restrukturyzacji w wartościach bezwzględnych zwiększyła się przede wszystkim w trzech województwach: mazowieckim, śląskim i kujawsko-pomorskim. W ujęciu procentowym więcej spraw tego rodzaju prowadziły też sądy w świętokrzyskim, zachodniopomorskim, pomorskim oraz małopolskim.

Pomimo ogólnego wzrostu liczby wszczynanych postępowań restrukturyzacyjnych w 2020 r., w kilku województwach zmiana okazała się mniejsza od średniej dla całej Polski. Najlepiej wypadło pod tym względem województwo podlaskie, gdzie liczba nowych spraw nieznacznie się zmniejszyła w porównaniu z wcześniejszym rokiem. Lepiej niż przeciętnie sytuacja wyglądała też w podkarpackim, łódzkim i wielkopolskim.

Handel się restrukturyzuje

W latach 2018-2019 największą liczbę otwieranych postępowań restrukturyzacyjnych obserwowaliśmy w sektorze przemysłowym. W ubiegłym roku sektor ten spadł na drugie miejsce listy, a pierwsza lokata przypadła branży handlowej.

Podobna zmiana miała miejsce na trzeciej pozycji, która w dwóch poprzednich latach należała do przedsiębiorstw z branży budowlanej. W 2020 r. trzecią największą grupę branżową, w której najchętniej korzystano z procedur restrukturyzacyjnych, tworzyły firmy zajmujące się transportem i spedycją.

Warto w tym miejscu przybliżyć wyniki analizy na najbardziej szczegółowym poziomie Polskiej Klasyfikacji Działalności. Najliczniejszą grupę przedsiębiorstw poddanych restrukturyzacji w 2020 r. tworzyły firmy zajmujące się transportem drogowym towarów. Liczebność tej grupy wzrosła prawie pięciokrotnie w stosunku do roku poprzedniego.

Warto zwrócić uwagę na również znaczący, bo ponad trzykrotny, przyrost liczby nowych spraw restrukturyzacyjnych w branży gastronomicznej. To branża, która w największym stopniu ucierpiała na kolejnych „lockdownach”, co widać również w analizie struktury branżowej podmiotów ogłaszających upadłość w 2020 r.

Najwięksi dłużnicy w restrukturyzacji

Pierwsza pozycja w gronie największych dłużników korzystających z procedur restrukturyzacyjnych w ub.r. należała do spółki PBG, której łączna wartość zobowiązań zbliżyła się do 5 mld zł. Drugie miejsce przypadło jej spółce-córce – Rafako, a trzecie zajęła Stocznia Remontowa Nauta.

Poniżej publikujemy pełną listę 30 najbardziej zadłużonych przedsiębiorstw, które rozpoczęły restrukturyzację w 2020 r.

Kliknij poniższy link, aby pobrać bezpłatnie pełną wersję raportu:

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2021 (PDF)