circle

Raport „Upadłości i restrukturyzacje w budownictwie 2024” jest już dostępny. Pobierz »

Michał Miernik
31 stycznia 2022
RPWDL_blog2.width-940

Historia rejestru

Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą został uruchomiony 1 lipca 2011 r. i zastąpił wcześniej funkcjonujące rejestry medyczne, takie jak:

 • Rejestr zakładów opieki zdrowotnej (ZOZ)
 • Rejestr indywidualnych praktyk lekarskich, indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich i grupowych praktyk lekarskich
 • Rejestr indywidualnych praktyk pielęgniarek i położnych, indywidualnych specjalistycznych praktyk pielęgniarek i położnych oraz grupowych praktyk pielęgniarek i położnych.

Podstawa prawna

Zasady prowadzenia RPWDL regulują dwa akty prawne:

 • ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej
  (Dz.U. 2011 nr 112 poz. 654)
 • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru
  (Dz.U. 2019 poz. 605)

Kto prowadzi rejestr?

Zgodnie z art. 106 ustawy o działalności leczniczej organami odpowiedzialnymi za prowadzenie Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą są:

 • wojewoda właściwy dla siedziby albo miejsca zamieszkania podmiotu leczniczego - w odniesieniu do podmiotów leczniczych
 • okręgowa rada lekarska właściwa dla miejsca wykonywania praktyki zawodowej lekarza - w odniesieniu do tych praktyk
 • okręgowa rada pielęgniarek i położnych właściwa dla miejsca wykonywania praktyki zawodowej przez pielęgniarkę - w odniesieniu do tych praktyk
 • Krajowa Rada Fizjoterapeutów - w odniesieniu do praktyk zawodowych fizjoterapeutów.

Podmiotem odpowiedzialnym za techniczną obsługę RPWDL jest Centrum e-Zdrowia (CeZ). To państwowa jednostka budżetowa powołana 1 sierpnia 2000 r. przez Ministra Zdrowia, która odpowiada za prawidłowe działanie kilkunastu rejestrów i ewidencji medycznych.

Zawartość rejestru

W obecnej postaci Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą gromadzi dane na temat:

 • podmiotów leczniczych
 • praktyk zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów
 • praktyk zawodowych pielęgniarek i położnych
 • praktyk zawodowych fizjoterapeutów.

Zgodnie z treścią art. 4 ustawy o działalności leczniczej podmiotami leczniczymi mogą być m.in. przedsiębiorcy we wszelkich formach prawnych, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, a także jednostki budżetowe, instytuty badawcze oraz fundacje i stowarzyszenia.

W art. 5 tej samej ustawy określono zasady prowadzenia działalności leczniczej w formie praktyk zawodowych. Dopuszczalne formy prawne, w jakich mogą być prowadzone, to jednoosobowa działalność gospodarcza w przypadku praktyk indywidualnych albo spółka cywilna, jawna lub partnerska w przypadku praktyk grupowych.

Czym różnią się podmioty lecznicze od praktyk zawodowych?

Pierwszą grupę tworzą przedsiębiorstwa, w których świadczeń zdrowotnych udzielają ich pracownicy zatrudnieni na podstawie umów o pracę, cywilnoprawnych lub kontraktowych.

W drugiej grupie znajdziemy przedstawicieli zawodów medycznych wykonujących swoją pracę samodzielnie (praktyki indywidualne) lub we współpracy z innymi osobami posiadającymi stosowne uprawnienia (praktyki grupowe).

W uproszczeniu możemy to podsumować następująco:

W rejestrze podmiotów leczniczych znajdziemy informacje o szpitalach, przychodniach i klinikach zatrudniających personel medyczny.

W rejestrach praktyk zawodowych ustalimy natomiast dane lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek, położnych i fizjoterapeutów udzielających świadczeń zdrowotnych samodzielnie albo w ramach umów kontraktowych zawartych z jednym lub większą liczbą podmiotów leczniczych.

Zakres danych

Informacje o pojedynczym podmiocie leczniczym wpisywane w jego księdze rejestrowej w RPWDL wymieniono w par. 4-7 rozporządzenia wskazanego w sekcji „Podstawa prawna”. Są to m.in.:

 • nazwa podmiotu
 • adres siedziby
 • adres strony internetowej
 • ogólny adres e-mail
 • ogólny numer telefonu
 • numery rejestrowe (np. NIP, REGON)
 • forma organizacyjno-prawna
 • daty rozpoczęcia i zakończenia działalności leczniczej
 • dane poszczególnych zakładów leczniczych i ich jednostek organizacyjnych (np. oddziałów szpitalnych), takie jak dane teleadresowe, zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych czy liczba i rodzaj łóżek.

Zgodnie z treścią par. 8-10 rozporządzenia księga rejestrowa indywidualnej lub grupowej praktyki zawodowej lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki, położnej lub fizjoterapeuty zawiera podobny zestaw informacji.

Nie znajdziemy w niej danych zakładów leczniczych czy wyodrębnionych jednostek organizacyjnych. Ustalimy za to zakres udzielanych w ramach praktyki świadczeń zdrowotnych oraz specjalizacje medyczne prowadzących ją osób.

Statystyki

Na koniec stycznia 2022 r. Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą zawierał dane:

 • 25376 podmiotów leczniczych
 • 145428 praktyk zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów
 • 33545 praktyk zawodowych pielęgniarek i położnych
 • 14842 praktyk zawodowych fizjoterapeutów.

Dostęp do danych

Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą jest jednym z kilkunastu rejestrów medycznych prowadzonych przez Centrum e-Zdrowia, z których dane udostępniane są bezpłatnie wszystkim zainteresowanym.

Rejestr aktualizowany jest codziennie i umożliwia odczyt nie tylko aktualnej treści ksiąg rejestrowych, ale też jej wersji z dowolnego dnia począwszy od 8 grudnia 2011 r.

Wyszukiwarki

Do odnalezienia pojedynczych podmiotów leczniczych lub praktyk zawodowych można użyć jednej z czterech wyszukiwarek ksiąg rejestrowych dostępnych w serwisie internetowym RPWDL pod adresem:https://rpwdl.ezdrowie.gov.pl/

Pliki z danymi

Pełna treść wszystkich ksiąg rejestrowych podmiotów leczniczych i praktyk zawodowych udostępniana jest w plikach CSV lub XML. Istnieje też możliwość pobierania plików przyrostowych zawierających tylko treść ksiąg dodanych do rejestru w bieżącym dniu.

Informacje na temat pobierania plików z danymi z RPWDL dostępne są na stronie:https://rpwdl.ezdrowie.gov.pl/Registry/DownloadRegistries

API

Obecnie Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą nie posiada ogólnodostępnego interfejsu programistycznego.

Zgodnie z przyjętym przez Radę Ministrów Programie otwierania danych na lata 2021-2027 prace nad API do RPWDL powinny się rozpocząć w 2022 r. i zakończyć cztery lata później.

Powiązania z innymi rejestrami

Informacje o uprawnieniach do wykonywania zawodu osób prowadzących indywidualne lub grupowe praktyki gromadzą trzy odrębne ewidencje:

 • Centralny Rejestr Lekarzy i Lekarzy Dentystów Rzeczypospolitej Polskiej (CRL) prowadzony przez Naczelną Izbę Lekarską
 • Centralny Rejestr Pielęgniarek i Położnych (CRPiP) prowadzony przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych
 • Krajowy Rejestr Fizjoterapeutów (KRF) prowadzony przez Krajową Izbę Fizjoterapeutów.

Najważniejszym polem łączącym księgę rejestrową z wpisem w jednym z trzech wymienionych wyżej rejestrów jest numer prawa wykonywania zawodu (PWZ). Przy wyszukiwaniu w Centralnym Rejestrze Pielęgniarek i Położnych niezbędne jest też podanie nazwiska wyszukiwanej osoby.

Numery NIP i REGON wymagane przy rejestracji w RPWDL podmiotu leczniczego lub praktyki zawodowej umożliwiają wzbogacenie zestawu danych pochodzących z tego rejestru o informacje udostępniane przez trzy działające w Polsce rejestry działalności gospodarczej:

 • Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON)
 • Krajowy Rejestr Sądowy (KRS)
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Kto może skorzystać?

Dane dostępne w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą mogą być przydatne w badaniach marketingowych oraz kampaniach sprzedażowych prowadzonych m.in. przez:

 • producentów i dystrybutorów leków
 • producentów i dystrybutorów sprzętu medycznego
 • organizatorów szkoleń i konferencji dla pracowników służby zdrowia
 • analityków rynku usług medycznych.